Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which number is 2 tens greater than 273?
A.  275
B.  293
C.  473
D.  2273


2. Charla wrote down what the other students did during their recess. She put the information in the chart above. How many students played kickball?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


553, 552, 551, 550, _____,...

3. What number comes next in the pattern?
A.  540
B.  551
C.  549
D.  541


4. In the picture above, there are five raindrops under each cloud. How many raindrops are there in all?
A.  10
B.  15
C.  20
D.  25

5. There were 5 mice eating nuts. Each mouse ate 3 nuts. How many nuts did the mice eat all together?
A.  8
B.  10
C.  15
D.  35


6. These scales show how much a glass weighs alone and how much it weighs with an apple. How many ounces would the apple weigh without the glass?
A.  5
B.  15
C.  25
D.  35

7. There are 73 pages in the math book. There are 84 pages in the reading book. How many more pages are in the reading book than in the math book?
A.  157
B.  17
C.  12
D.  11


4 + 1 = 2 + ?

8. Which number makes the number sentence above true?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5

9. John had 50¢. After he bought a shell, he had 15¢ left. Which shell did he buy?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

10. Which picture shows 1/2 of the figure shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: