Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the number pattern above. Where does 30 belong in this pattern?
A.  block A
B.  block B
C.  block C
D.  none of them


2. Look at this picture of a little boy and his grandfather. The boy is 3 feet tall. About how tall is his grandfather?
A.  4 feet tall
B.  6 feet tall
C.  9 feet tall
D.  3 feet tall

3. To measure the length of a paper clip precisely, it is best to use _________.
A.  meters
B.  feet
C.  millimeters
D.  pounds


4. Two views of an object are shown above. Which of these could be the object?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. On the number line above, which number belongs in the blank box?
A.  68
B.  70
C.  75
D.  80

6. There is a 4 in my hundred’s place. There is a 7 in my one’s place. There is a 5 in my ten’s place. Which number am I?
A.  745
B.  475
C.  547
D.  457

7. Marisa is counting by 3s to 30. She just said 18. Which number should she say next?
A.  19
B.  20
C.  21
D.  17


8. Look at the pattern above. What comes next in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. The footprints of 3 friends are shown above. Fred’s footprint is about 8 inches long. Which footprint is Fred’s?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  none of them

10. Lauren has 8 hats. She gives Mike, Serena, and Beth one hat each. How many hats does Lauren have left?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: