Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which figure shows a square and a rectangle?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. What number is 10 less than 6,344?
A.  6,334
B.  6,343
C.  6,433
D.  6,434


3. Which figure cannot be formed from the square and two triangles shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. All of the following figures can be obtained from turning the figure above clock-wise, except which?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Julian finished a running race in the fourth place. If no one tied, how many runners crossed the finish line before Julian?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


6. For an afternoon snack, each student may pick one drink and one fruit. How many different snack combinations can be made?
A.  2
B.  4
C.  8
D.  16

7. Which set of coins has the least value?
A.  2 quarters and 2 dimes
B.  50 pennies and 3 nickels
C.  10 pennies and 10 nickels
D.  3 dimes and 7 nickels


8. The clock above shows the time when Benjamin started to walk to school. If it took him twenty minutes on the road, what time did Benjamin arrive at school?
A.  8:45
B.  9:05
C.  9:15
D.  8:55


9. What is the sum of the two numbers above?
A.  four hundred four
B.  four hundred forty
C.  four hundred six
D.  four hundred forty-six

10. How do you write 6,000 + 70 as one numeral?
A.  670
B.  6,070
C.  6,007
D.  6,700


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: