Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which two figures come next in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. If the pattern of coins above continues, how much money will be in Row 4?
A.  35¢
B.  40¢
C.  45¢
D.  50¢


3. Which numbers are missing from the number line above?
A.  21, 22, 23
B.  22, 24, 26
C.  25, 30, 35
D.  25, 35, 45


4. Claire saw different animals when she went to the ocean and used the table above to record what she saw. How many starfish did Claire see?
A.  2
B.  6
C.  9
D.  11


5. Last week, Ms. Dalton’s class collected cans for recycling. The tally chart above shows the number of cans collected each day. How many more cans were collected on Friday than on Monday?
A.  8
B.  12
C.  20
D.  28


6. Dylan opens his piggy bank and sees the coins above. What is the total value of these coins?
A.  $1.45
B.  $1.70
C.  $1.95
D.  $2.00


7. The graph above shows the kinds of books that were sold at a book fair. How many more dog stories than cat stories were sold?
A.  3
B.  5
C.  8
D.  10


8. The students at Oak Forest Elementary voted for a school president. The voting results are shown above. How many more votes did Ken get than Cynthia?
A.  12
B.  18
C.  22
D.  28


9. The bar graph above shows the number of students in each class that own a dog. Which class has the most dog owners?
A.  Class 1
B.  Class 2
C.  Class 3
D.  Class 4


10. Gene and Corey were playing a game using the spinner above. Is the spinner more likely to land on a star or a circle?
A.  star
B.  circle
C.  Their chances are the same.
D.  cannot tell


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: