Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The Yellow team in Eclipse Soccer Club consists of 12 boys and 13 girls. In the middle of the season, 5 boys left and 3 new girls joined. How many kids were in the Yellow team after the changes?
A.  16
B.  18
C.  25
D.  23


2. Michael stores his toys in a shelf-box storage. According to the picture above, which toy is on shelf B and box 4?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Grace has one dollar. She wants to buy a hot dog for forty cents. How much will she have left?
A.  60 cents
B.  86 cents
C.  40 cents
D.  26 cents


4. Look at the calendar above for July. What day of the week is the 10th day of the month?
A.  Monday
B.  Friday
C.  Wednesday
D.  Thursday

5. A bag of chips costs twenty-seven cents; a sandwich costs 1 dollar and twenty cents. How much do they cost in all?
A.  72 ¢
B.  76 ¢
C.  147 ¢
D.  136 ¢


6. What shape does the figure above show?
A.  circle
B.  triangle
C.  pentagon
D.  square

7. Greg had 97 ¢. He went to the stationary store and bought a newspaper. If Greg had 57 ¢ left after purchasing the newspaper, how much was the newspaper?
A.  40 ¢
B.  46 ¢
C.  37 ¢
D.  38 ¢

8. The mileage reading on Jill's car was 11,989 on Tuesday. Later in the week on Friday the mileage was 12,126. How many miles did Jill drive between Tuesday and Friday?
A.  989
B.  110
C.  137
D.  169


9. What number is missing from the table above?
A.  7
B.  8
C.  15
D.  28

10. The extended day room at Andrew Elementary school had fifty video games at the end of last year. This year, they received nine video games from the library, and bought twenty more. How many video games should the extended day room currently have?
A.  59
B.  79
C.  68
D.  88


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: