Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


8 + 6 = ?

1. Which of the following word problems can be solved by the addition sentence above?
A.  Jon baked 8 pies and gave 6 of them away. How many pies does he have left?
B.  Sophie found 8 plants. She counted 6 flowers on each. How many flowers did she count?
C.  Desiree has 8 fish bowls. She has 6 fish in each bowl. How many fish are there in all?
D.  Leon put 8 pennies and 6 dimes in his empty piggy bank. How many coins does he now have in his bank?

2. Steven read 11 books in first grade, 19 books in second grade, and 18 books in third grade. About how many books did Steven read in the three grades?
A.  10
B.  30
C.  50
D.  70


3. What shape is missing from the pattern above?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Alexander got a new pencil from a prize box. Which of the following is the best estimation for the length of a new pencil?
A.  About 20 millimeters long.
B.  About 20 centimeters long.
C.  About 20 kilometers long.
D.  About 20 meters long.


5. Hannah drew the two circles above. She notices that Circle A is _________ Circle B.
A.  smaller than
B.  the same as
C.  larger than
D.  thinner than

6. John used to have 25 T-shirts hanging in his closet. He gave away 12 T-shirts that were too small for him. How many T-shirts are left in John’s closet?
A.  13 T-shirts
B.  17 T-shirts
C.  37 T-shirts
D.  25 T-shirts

7. How can Gabriel write seven hundred eighty-four in standard form?
A.  84
B.  784
C.  70,084
D.  7,084


fall, winter, spring, summer, fall, winter, _________

8. Oliver knows that the seasons go in a certain order. If the pattern continues, which season should come next?
A.  spring
B.  summer
C.  fall
D.  winter

9. Audrey has two nickels. Luke has two quarters. What is the difference between the two amounts of coins?
A.  18 cents
B.  30 cents
C.  8 cents
D.  40 cents

10. The pizza chef cuts a cheese pizza into 9 slices. He sells one third of that same pizza at dinner time. How many slices of pizza were left?
A.  6
B.  7
C.  3
D.  0


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: