Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Logan looks at a digital clock and sees the time above. Which of the following analog clocks shows the same time?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Leo drew a triangle with one square corner. Which could be Leo’s triangle?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Which number sentence is part of the fact family of 9 + 8 = 17?
A.  8 + 8 = 16
B.  9 + 9 = 18
C.  17 - 8 = 8
D.  17 - 9 = 8


4. Ethan is putting together a puzzle. All the pieces are shaped like fish and are all the same size and shape. Which piece will complete the puzzle?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. The students in Tammy’s class made a graph that shows their favorite planets. Which of the planets did fewer than 4 students vote for?
A.  Mars
B.  Jupiter
C.  Neptune
D.  Saturn


6. A television station will show a nature program on September 10. The station will rerun the program exactly 2 weeks after that. Looking at the calendar above, when will station show the nature program again?
A.  September 12
B.  September 17
C.  September 24
D.  September 25

7. Julia had 20 teddy bears and 108 other toys. How many toys did Julia have in all?
A.  128
B.  28
C.  100
D.  18

8. A pesky rabbit has been eating the tasty carrots in Mr. Nelson’s garden. On Tuesday, the rabbit ate 26 carrots, and on Wednesday, the rabbit ate 19 carrots. How many carrots in all did the rabbit eat during these two days?
A.  24
B.  31
C.  50
D.  45

9. Julia and her brother counted 98 camping tents in the Lake of Livingston area. How many tens and ones are in the number 98?
A.  8 tens and 9 ones
B.  9 tens and 8 ones
C.  17 tens
D.  98 tens

10. Mel has 3 jewelry boxes. Each jewelry box has 10 necklaces inside. How many necklaces does Mel have in all?
A.  15
B.  20
C.  30
D.  40


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: