Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. These are the toys in Jeremy’s toy chest. Which bar graph correctly shows the number of toys Jeremy has?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. This bar graph shows what instrument the students in Mike’s class would like to play. How many more students chose drum than horn?
A.  2
B.  5
C.  6
D.  11


3. These balls were put into a box and mixed up. If Monica picks one ball without looking, what kind of ball is she LEAST LIKELY to pick?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4

4. Rhonda put a total of 16 marbles in a bag. 5 of them are yellow marbles and the rest are green marbles. How many green marbles are in the bag?
A.  8
B.  9
C.  10
D.  11


5. The table shows the time each bus leaves the station in the morning. If the pattern continues, what time should Bus 8 leave the station?
A.  10:45
B.  10:30
C.  10:15
D.  10:05


6. The table shows how much money Henry’s Produce Store can make by selling boxes of fruit. If the pattern in the table continues, how much money can the store make by selling 9 boxes?
A.  $30
B.  $32
C.  $36
D.  $40

7. Betty planted 15 roses in her flower garden. 6 roses were red; the rest of them were pink. How many roses were pink?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  9


8. About how many centimeters wide is the egg?
A.  6
B.  4
C.  3
D.  2

9. George had 50 cars in his inventory at the beginning. He sold 18 cars. How many cars does he have left to sell?
A.  32
B.  40
C.  68
D.  2


10. About how many bricks tall is the sandwich?
A.  8
B.  7
C.  6
D.  5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: