Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Danny uses beans to measure the length of his pet turtle. About how many beans long is the turtle?
A.  4 beans
B.  5 beans
C.  8 beans
D.  16 beans

2. Which of these number sentences is in the same fact family as 18 - 9 = 9?
A.  18 + 9 = 27
B.  9 + 9 = 18
C.  6 * 3 = 18
D.  9 - 9 = 0


3. Emily is picking juicy apples. What fraction of the apples is inside the basket?
A.  4/9
B.  5/9
C.  4/5
D.  5/4

4. Noah is comparing fractions in math class. Which statement is true?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Which of the solid figures below is a cube?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Four friends recorded the number of stickers they bought on the table above. How many more stickers did Vita buy than Lamar?
A.  8
B.  9
C.  11
D.  19


8 + ____ = 15

7. Look at the number sentence above. What could you do to find the missing number?
A.  Add 8 and 15
B.  Add 15 and 8
C.  Subtract 8 from 15
D.  Subtract 7 from 8


8. Jesse is counting his allowance, shown above. How much money does Jesse have?
A.  $0.97
B.  $1.55
C.  $1.77
D.  $1.97


9. On Monday, Mr. Mason drove from Bell to Gilt. On Tuesday, he drove from Gilt to Laket. How much farther did he drive on Tuesday than on Monday?
A.  21 miles
B.  29 miles
C.  31 miles
D.  39 miles

10. Carmen bought 4 boxes of pencils. Each box contained 10 pencils. How many pencils did she buy in all?
A.  14
B.  24
C.  36
D.  40


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: