Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which is the right representation of the addition result?
A.  eight tenths
B.  one and three tenths
C.  one and five tenths
D.  two


2. What is not true about this picture?
A.  The flower is above the tree.
B.  The flower is beside the tree.
C.  The flower is near the tree.
D.  The flower is next to the tree.


3. Each small square on the grid is 1 square unit. How many square units are needed to make the shaded figure?
A.  5
B.  9
C.  10
D.  13


4. How many unit cubes are needed to make the stack above?
A.  4
B.  6
C.  8
D.  12

5. Which of the following things could weigh about 5 pounds?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Which is closest to the temperature shown on this thermometer?
A.  28 degrees
B.  32 degrees
C.  35 degrees
D.  40 degrees

7. Kim ran a race in 60 seconds. How many minutes did Kim run in the race?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


8. Which of the following pictures would complete the figure shown above so that both sides match exactly when folded along the dotted line?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Which problem can be solved using 25 plus 25 ?
A.  Garth filled 2 baskets with eggs. He used a total of 25 eggs. How many eggs did he put in each basket?
B.  A pet shop had 25 goldfish. Someone bought 2 of the goldfish. How many were left?
C.  There were 25 children in the pool. Then 2 more children got in the pool. How many children were there then?
D.  Janice has 2 boxes of seashells. There are 25 shells in each box. How many shells does she have in all?


10. Which of these 2 circles has a larger shaded area?
A.  the one on the right
B.  the one on the left
C.  they are same
D.  cannot tell


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: