Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at Marla's art box. Marla took 1 object out of the box without looking. Which object did she least likely pick?
A.  marker
B.  chalk
C.  pencil
D.  marker or pencil

2. If Marla took 1 object out of the box without looking, which object did she most likely pick?
A.  marker
B.  crayon
C.  pencil
D.  art box


3. John goes to computer lab at the time shown on the clock above. What time does John go to computer lab?
A.  1:03
B.  1:15
C.  1:45
D.  3:05


4. The graph above shows how many apples and oranges were in a fruit basket. How many more apples were in the basket than oranges?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5


5. Look at the number pattern above. Which number is missing from the pattern?
A.  26
B.  35
C.  44
D.  45


6. Jason feels a bit cold in his room this morning. Looking at the thermometer above, what is the temperature inside Jason’s room?
A.  70°
B.  72°
C.  80°
D.  82°


7. Lilina collected the coins above in her piggy bank. What was the total value of these coins?
A.  29¢
B.  32¢
C.  37¢
D.  39¢


8. Each day, Ron rides his bike for 3 miles. If he continues this pattern, how many total miles will Ron ride in 5 days?
A.  10 miles
B.  12 miles
C.  15 miles
D.  9 miles


9. If Travis solved the number sentence above correctly, what should be his answer?
A.  69
B.  71
C.  79
D.  95


10. Rob’s family is moving to a new house. They packed 58 boxes in all. They have moved 28 of those boxes to the trunk of the car. How many boxes are left?
A.  20
B.  30
C.  35
D.  40


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: