Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the calendar. Which day of the week is three days after January 21?
A.  Sunday
B.  Monday
C.  Tuesday
D.  Wednesday

2. Kelly has swimming class on Tuesdays and Thursdays. How many classes will she have in January?
A.  10
B.  9
C.  8
D.  7


3. Jack uses the bags above to store his coins. If there is one quarter in each of the bags, how many quarters does Jack have?
A.  46
B.  22
C.  23
D.  24

4. If Jack has exactly 3 pennies in each of these bags, how many pennies does he have?
A.  33
B.  66
C.  69
D.  72


5. Suzanne is counting by fours on the chart. She shades each number as she says it. If Suzanne does this for the whole chart, which of these should be one of the numbers she shades?
A.  54
B.  66
C.  70
D.  72

6. After she finishes the counting for the whole chart, how many numbers will be shaded?
A.  18
B.  20
C.  25
D.  26

7. Suzanne takes another blank chart with the same numbers as the chart above. She starts to count by 10 and shades each number as she says it. If Suzanne does this for the whole chart, how many numbers will be shaded?
A.  5
B.  10
C.  11
D.  20

8. What is the value of the 1 in 194,738?
A.  100
B.  1,000
C.  10,000
D.  100,000

9. Which means three hundred twenty-one thousand, four hundred eleven?
A.  32,141
B.  321,141
C.  321,411
D.  3021,411

10. Bob’s store has 527 hats to sell. What is that number rounded to the nearest hundred?
A.  500
B.  520
C.  530
D.  600


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: