Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which dragonfly has a line of symmetry drawn through it?
A.  
B.  
C.  


2. Looking at the ruler above, about how many centimeters long is the banana?
A.  5
B.  4
C.  3
D.  1


3. Lucy the Ladybug has a line of symmetry down her back. How many spots are on the side that is not shown?
A.  6
B.  3
C.  7
D.  8

4. I have five arms. I live in water. Which creature am I?
A.  
B.  
C.  

5. There were 24 children swimming in the pool. After an hour, 17 of the children got out. How many children were still swimming in the pool?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8


6. Carl the Crab has a line of symmetry going down the middle of his body. How many legs does Carl the Crab have in all?
A.  12
B.  4
C.  8
D.  3

7. Three friends counted the number of days in one year using a calendar. Tom counted 347, Mike counted 365, and Anna counted 381. Who probably counted the days correctly?
A.  Tom
B.  Mike
C.  Anna
D.  none of them

8. About how long does it take to make a peanut butter and jelly sandwich for lunch?
A.  2 hours
B.  5 seconds
C.  5 minutes
D.  10 hours

9. Liana cut out a large capital letter A. She wanted to fold it in half so that it would be the same on both sides. How should she fold it?
A.  
B.  
C.  

10. Jim can fold a paper airplane in 20 seconds. How long will it take him to fold 6 paper airplanes?
A.  2 minutes
B.  20 seconds
C.  60 seconds
D.  80 seconds


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: