Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Luis saw 3 different kinds of fish when he was fishing last week. The graph above shows the numbers of fish he saw. According to the graph, how many more sunfish than bass did Luis see?
A.  6
B.  5
C.  4
D.  3

2. Look at these clocks. Which one of them shows 3:00?
A.  
B.  
C.  

3. Which number below is less than 713 but more than 710?
A.  721
B.  714
C.  712
D.  706

4. Look at the following figures. Which one of them has 6 sides?
A.  
B.  
C.  


5. Ryan went to a store to buy tissue. The store had the tissue boxes shown in the picture. Ryan took a box of tissue without looking. Which box did Ryan most likely get?
A.  
B.  
C.  


6. According to the ruler above, how many centimeters wide is the strawberry?
A.  6
B.  4
C.  3
D.  2

7. Look at the following thermometers. Which one of them shows a temperature of 28 degrees?
A.  
B.  
C.  


8. What number is missing from the box above?
A.  7
B.  12
C.  13
D.  23

9. Look at the following numbers. Which group is in order from least to greatest?
A.  81, 63, 46
B.  46, 81, 63
C.  46, 63, 81
D.  63, 46, 81

10. Which circle does not have a line of symmetry drawn through it?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: