Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which calendar has thirty-one days in the month?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. 
A.  427
B.  421
C.  437
D.  434
3. Justin made a shape on his geoboard. Paula wants to make the same shape. What will her geoboard look like?
A.  
B.  
C.  
D.  
4. Ellen saw some T-shirts hanging up with a pattern as shown in the picture. If the pattern continued, which pair of T-shirts would come next?
A.  
B.  
C.  
D.  
5. Which coin can be moved from the second group to the first group so that both groups have the same amount of money?
A.  
B.  
C.  
D.  
6. Look at the shapes above. What part of the set is circles?
A.  5/8
B.  3/8
C.  3/5
D.  1/5
7. According to the ruler above, how long is this corn?
A.  6 inches
B.  5 inches
C.  4 inches
D.  3 inches
8. Rudy is hanging numbered keys on the board above. Which numbered key should go in the box that is circled?
A.  77
B.  88
C.  89
D.  98


9. Tommy's party started at 2:00 PM. If the party lasted two and half hours, what time did the party end?
A.  3:00 PM
B.  3:30 PM
C.  4:00 PM
D.  4:30 PM


10. Justin has one dollar. He used it to buy a book. After he paid for the book, he got 3 pennies back. Which book did he buy?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: