Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If Amy spun the spinner above, which statement would be true?
A.  It would most likely land on an even number.
B.  It would most likely land on an odd number.
C.  It has an equal chance of landing on an even and odd number.
D.  It is twice as likely to land on an even number.


2. On November 27, Bianca recorded the high and low temperatures for four Florida cities. Using the table above, which city had the greatest difference between its high and low temperatures?
A.  Ft. Lauderdale
B.  St. Augustine
C.  Tallahassee
D.  Orlando


3. Megan made this design from shapes she cut out. If this pattern continues in the same way, which shape will come next?
A.  square
B.  circle
C.  triagle
D.  rectangle


4. Which picture completes the growing pattern above?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. What number is shown by the model above?
A.  4
B.  40
C.  440
D.  400


6. What is the next letter in this pattern?
A.  E
B.  W
C.  V
D.  T


7. Tanya made a peach pie. The part that she ate is shaded. What fraction of the pie is shaded?
A.  1/2
B.  1/4
C.  1/6
D.  1/8

8. The temperature outside is 32°F. What clothes should Erica wear to school today?
A.  shorts and a T-shirt
B.  a light jacket
C.  a winter coat and mittens
D.  a sweater

9. Glenn has 2 shirts, one white and one blue. He has 2 pants, one blue and one black. How many different shirt and pants combinations can Glenn make?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  8


10. Jars A and B have marbles inside. The jars are exactly the same size and shape. If jar A has 125 marbles, about how many marbles are in jar B?
A.  125
B.  100
C.  250
D.  400


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: