Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Wally is writing a research report on his favorite reptile – the alligator. He discovered that the alligator population in Florida grew quickly. How many more alligators were in Florida in 1990 than in 1950?
A.  200
B.  400
C.  600
D.  2000

2. You can measure the width of a dollar bill in ___________.
A.  inches
B.  feet
C.  yards
D.  miles


3. The wall in Freddy’s room is 12-feet high wide and 9-feet high. Freddy is going to hang a poster on this wall, but he wants to leave a space of 3-feet between the edges of the poster and the edges of the wall. What is the size of this poster?
A.  9-foot wide and 6-foot tall
B.  9-foot wide and 3-foot tall
C.  6-foot wide and 6-foot tall
D.  6-foot wide and 3-foot tall

4. Ellen’s cat had 10 kittens last month. She gave 3 kittens to a friend, 1 kitten to her teacher, and 2 kittens to her neighbor. Which number sentence can you use to find the number of kittens Ellen has left?
A.  10 – 3 – 1 – 2 = 4
B.  10 + 2 + 1 + 2 = 15
C.  8 - 2 + 1 + 3 = 10
D.  10 + 3 + 1 – 3 = 10


5. If you fold the figure above along the dotted lines, what shape will you make?
A.  cube
B.  cylinder
C.  pyramid
D.  cone


6. Daniel wants to weigh a bag of potatoes at the store. What measurement tool should he use?
A.  yard stick
B.  thermometer
C.  scale
D.  measuring cup


The fourth grade students at Broward Elementary voted for their favorite hobby. The double bar graph shows the results of the vote.

7. Using the bar graph above, how many more girls voted for stamp collecting than for surfing the net?
A.  10
B.  20
C.  30
D.  40
8. How many more boys voted for stamp collecting than for painting?
A.  5
B.  10
C.  20
D.  25
9. How many more students voted for surfing the net than for painting?
A.  20
B.  40
C.  10
D.  50

10. Which of the following statements is wrong?
A.  The number of girls that voted for stamp collecting is equal to the number of girls that voted for surfing the net and painting.
B.  The most popular hobby for 4th grade students in Broward Elementary is stamp collecting.
C.  The number of boys that voted for surfing the net and stamp collecting is equal to the number of girls that voted for painting and surfing the net.
D.  The number of students that voted for painting is 25.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: