Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Carol organized her crayons into 5 groups with 4 crayons in each group. How many crayons did she have in all?
A.  9
B.  16
C.  20
D.  24

2. Andy received 14 letters. Eight of the letters were from his pen pals. How many letters were not from his pen pals?
A.  4
B.  6
C.  8
D.  10


3. Look at the picture above. How many legs do the cows have in all?
A.  8
B.  10
C.  12
D.  20

4. Maria found 7 gold rocks in a stream. She hoped to find 8 more, but could not find any. How many gold rocks did Maria find in the stream?
A.  0
B.  7
C.  8
D.  15

5. Terry had 19 marbles. Jim gave him 22 more. About how many marbles did Terry have after receiving marbles from Jim?
A.  30
B.  40
C.  45
D.  50


6. Look at the clock above. What time will it be in 30 minutes?
A.  8:30
B.  8:00
C.  9:00
D.  9:30

7. Which number is one more than five hundreds?
A.  500
B.  510
C.  600
D.  501

8. Whick of the following clocks shows 6:15?
A.  
B.  
C.  


9. Look at the number line shown above. Which number is 86 closest to?
A.  70
B.  80
C.  90
D.  100

10. Tyrone started building a model plane at 3:00 PM. He worked on the plane for 2 hours and 30 minutes. What time did he finish?
A.  6:20 PM
B.  5:30 PM
C.  6:30 PM
D.  6:00 PM


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: