Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Ms. Chen is standing next to the totem pole. If Ms. Chen is 5 feet tall, about how tall is the totem pole?
A.  8 feet
B.  30 feet
C.  15 feet
D.  50 feet

2. Kelsey is thinking of a magic number. She subtracts 5 from this magic number and gets 7. What is her magic number?
A.  12
B.  13
C.  14
D.  15


3. Looking at the ruler above, about how many centimeters long is the straw?
A.  9 centimeters
B.  10 centimeters
C.  11 centimeters
D.  12 centimeters

4. Kevin's class has 20 students. 12 of the students went to Kevin's birthday party. How many students did not go to his party?
A.  8
B.  17
C.  18
D.  32


5. In the picture above, there are 5 dimes in each stack. How many dimes are there in all?
A.  12
B.  50
C.  60
D.  55


6. Cody had the cubes shown above. He gave 1/4 of them to Serena. How many cubes did Cody give to Serena?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  6

7. Which of the following figures could be folded on the dotted line to have two equal parts?
A.  
B.  
C.  
D.  all of them

8. Which of the following objects has the shape of a sphere?
A.  a basketball
B.  a shoe box
C.  a coke can
D.  a VCR

9. Dawn had 98¢. She paid 29¢ for a new pencil. How much money did she have after paying for the pencil?
A.  58¢
B.  69¢
C.  50¢
D.  61¢

10. Brandon had 15 baseball cards. He gave 2 cards to Del yesterday. Which number sentence shows how many cards Brandon has left?
A.  15 + 2 = 17
B.  12 + 3 = 15
C.  15 - 2 = 13
D.  17 - 2 = 15


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: