Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Jerry and Kerri are having fun at summer camp. They want to measure a pint of water from the stream. Which measurement tool should they use?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Elena is thinking of a number. She shows this number on the place value chart. What number is it?
A.  36
B.  360
C.  206
D.  63
3. Today, Mrs. Barker’s class is checking out books at the library. Which addition sentence can be used to show the total number of books on the table?
A.  4 + 2
B.  4 + 4 + 4 + 4
C.  2 + 2 + 2 + 2
D.  2 + 2
4. Richard has two quarters, two dimes, and one nickel. How much money does he have in all?
A.  60 ¢
B.  65 ¢
C.  70 ¢
D.  75 ¢


5. Which group of numbers are all less than 19?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Charlie and Jenny are out fishing at the lake. Charlie catches 3 fish and Jenny catches 9 fish. Which number sentence could be used to find the number of fish they caught in all?
A.  9 + 3 = ?
B.  9 - 3 = ?
C.  3 + ? = 9
D.  9 - ? = 3
7. Which shape is not included in the circle above?
A.  cone
B.  shoe box
C.  can
D.  ball
8. Amanda wants to make a pattern, but she is missing one number. Which number will complete her pattern?
A.  6
B.  8
C.  9
D.  10
9. A train left the station at 9:30 a.m. It arrived in Houston 20 minutes later. What time did the train arrive in Houston?
A.  10:00 a.m.
B.  9:10 a.m.
C.  9:50 a.m.
D.  9:40 a.m.
10. Ray and his family are going on a trip. There were nine planes at the airport. Then, two more planes landed at the airport. How many airplanes are at the airport in all?
A.  9
B.  10
C.  11
D.  7
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: