Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A baker needs a ½ stick of butter to make cookies. Which picture shows the fraction of butter that the baker needs?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Haley and Anna are going to the neighborhood pool. The amount of water inside the pool can be measured using __________.
A.  cups
B.  pints
C.  gallons
D.  feet


3. Look at the flower above. About how many dimes wide is the flower?
A.  1 dime
B.  2 dimes
C.  4 dimes
D.  10 dimes

4. Vivian draws a shape with 4 equal sides. Which of these shapes did she draw?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Richard bought a toy car for 52¢. He paid with exact change. Which of these sets of coins did Richard use?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Four students were timed during a relay race in both September and next April. Looking at the table above, which student reduced his or her running time the most in April?
A.  Mark
B.  Maria
C.  Kiara
D.  Bill

7. Danny the Dalmatian weighs 58 pounds. Penny the Poodle weighs half of that. How many pounds does Penny weigh?
A.  24
B.  29
C.  32
D.  116


8. Nick is skip counting by a mystery number. What number should come next in his pattern?
A.  36
B.  42
C.  47
D.  49

9. Matthew has some baseball cards. Patrick has half as many cards as Matthew. If Patrick has 10 cards, how many cards does Matthew have?
A.  5
B.  10
C.  15
D.  20


10. Mrs. West’s class made graphs of the cookies sold at yesterday’s bake sale. Which of the picture graphs below shows the same information as the bar graph above?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: