Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The table above shows how many cookies Sam, Alana, and Jane ate at lunch time. Which of these bar graphs shows the same information as the table?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Nadia is solving subtraction facts when she notices a pattern. Which subtraction fact should come next in this pattern?
A.  12 – 7 = 5
B.  14 – 7 = 7
C.  13 – 8 = 5
D.  12 – 8 = 4


3. The table shows the number of dogs and cats that Alice and Mark own. If Alice had 1 less dog, and Mark had 1 more dog and 1 more cat, what would the table look like?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Callie is playing a game using the spinner. If she spins the spinner one time, what color will the arrow most likely land on?
A.  blue
B.  red
C.  white
D.  yellow

5. Erin found a jar of marbles. She sorted the marbles into color groups. She had 3 red, 1 blue, 6 yellow, and 2 white. If she put these marbles back in the jar and picked one marble randomly, which color would she most likely get?
A.  red
B.  blue
C.  yellow
D.  white


6. Carl noticed small rectangles can make bigger rectangles. How many rectangles can you make from this design?
A.  4
B.  5
C.  9
D.  16


7. If the pattern in the table continues, what would the output be on day 7?
A.  10
B.  16
C.  14
D.  17


8. Farmer Dave has 5 large baskets of sweet peaches. Each basket has 3 peaches inside. How many peaches does Farmer Dave have in all?
A.  8
B.  9
C.  15
D.  30


9. Look at the grid above. What is the area of the shaded rectangle?
A.  2 square units
B.  4 square units
C.  6 square units
D.  8 square units

10. How should Kara write 400 + 70 + 8 in standard form?
A.  478
B.  487
C.  748
D.  874


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: