Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Ralph has the coins above. Which toy has a price tag that matches the amount of money?
A.  
B.  
C.  

2. In celebrating the 4th of July, Mrs. Smith's class blew up 48 balloons. Mr. Evan's class blew up 36 balloons. How many balloons did the 2 classes blow up in all?
A.  74
B.  84
C.  85
D.  86


1, 2, 4, _____, 16, 32

3. What number should go in the blank to completes the patern above?
A.  8
B.  12
C.  6
D.  10

4. Which number has 8 in the tens place, 5 in the ones place, and 6 in the hundreds place?
A.  856
B.  586
C.  685
D.  600805

5. Which of the following circles appears to have 1/3 of its area shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

6. Which of the following objects has the shape of a sphere?
A.  a soccer ball
B.  a cardboard box
C.  a bicycle wheel
D.  an egg


7. What number makes the number sentence true?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4

8. Which set of coins is worth 40¢?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them


9. What is the answer to the problem above?
A.  809
B.  865
C.  869
D.  859

10. What number is ten more than 66?
A.  76
B.  67
C.  56
D.  16


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: