Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The students are lined up to get cookies. If Elaine is the 6th student in line, which girl is Elaine?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

2. Diana started with 100 jellybeans in a jar. Then, she ate 20 of the jellybeans. Kevin gave her 10 more jelly beans, and Paul gives her 3 more jelly beans. How many jelly beans does Diana have in her jar?
A.  83
B.  80
C.  93
D.  90


518, ______, 522, 524

3. Which number completes the pattern?
A.  510
B.  520
C.  519
D.  600

4. Which picture shows 1/4 of the figure shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

5. How do you know if a shape is a triangle?
A.  All of its sides are the same length.
B.  It has 4 sides.
C.  It has 3 corners.
D.  It does not have any curved line.


6. Which number belongs in the box on the number line?
A.  12
B.  14
C.  15
D.  16

7. Freddy traces one of the flat faces of a cube. Which shape did he trace?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

8. There are 22 candles on a cake. 12 of the candles are red. The rest are blue. Which of the following statements is true about the candles?
A.  There are more red candles than blue candles.
B.  There are more blue candles than red candles.
C.  There are the same number of blue and red candles.
D.  Red candles are a kid's favorite.


1, 3, 4, 7, ______, 18, 29, 47

9. Which number completes the pattern above?
A.  12
B.  11
C.  10
D.  9

10. There are 845 ants living on Ant Hill Lane. There are 540 ants living on Ant Mound Road. What is the difference between 845 and 540?
A.  345
B.  305
C.  300
D.  200


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: