Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. What temperature does this thermometer show?
A.  54°F
B.  55°F
C.  59°F
D.  60°F2, 4, _____, 8, 10, 12


2. What number is missing in this pattern?
A.  3
B.  5
C.  6
D.  7


3. A farmer had 15 cows to milk. After he milked nine in the barn, how many more cows did the farmer need to milk?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  24
4. According to the ruler above, about how long is this crayon?
A.  4 inches
B.  6 inches
C.  12 inches
D.  22 inches


5. Bob has 115 stamps. Sue gives him 20 more. How many stamps does Bob have now?
A.  95
B.  125
C.  130
D.  135
6. Ken graphed the number of birds he saw on his way to school this week. On which day did he see the most birds?
A.  Tuesday
B.  Wednesday
C.  Thursday
D.  Friday


7. Carol has 4 dimes. How much money does she have?
A.  
B.  20¢
C.  25¢
D.  40¢
8. What solid figure is shown above?
A.  sphere
B.  cone
C.  cube
D.  cylinder


9. Which of the following numbers is largest?
A.  107
B.  219
C.  467
D.  899


10. John has 13 baseball cards; Mary has 2 baseball cards. How many baseball cards do they have together?
A.  11
B.  14
C.  15
D.  16
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: