Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Josh’s favorite hobby is manatee watching. The bar graph above shows how many manatees Josh saw in five days last week. How many manatees in all did he see last week?
A.  55
B.  100
C.  115
D.  130


2. Brandon is building towers with wooden blocks. He makes the growing pattern above. If the pattern continues, how many blocks will he need to make a tower that is four blocks high?
A.  6
B.  8
C.  10
D.  12


3. Krista has 18 balloons for the Valentine’s Day party. She wants to tie them in equal groups. What are two different ways she can do this?
A.  2 groups of 9 and 3 groups of 4
B.  6 groups of 2 and 2 groups of 8
C.  9 groups of 2 and 2 groups of 8
D.  2 groups of 9 and 3 groups of 6


4. Mark and Anthony are sharing a bag of 56 M&M candies equally. How many pieces should each boy get?
A.  56
B.  28
C.  27
D.  25

5. Melissa is four years older than her brother Vick. In 6 years, she will be 20 years old. How old is Vick?
A.  24
B.  18
C.  10
D.  16


6. Paul’s family eats cereal with cold milk every morning. Which measurement best describes how much this bottle of milk holds?
A.  2 meters
B.  2 liters
C.  2 grams
D.  2 kilograms


7. How many rectangles can you make out of the figure above?
A.  10
B.  8
C.  7
D.  5

8. Zack is standing in the middle of the line, waiting to check out a book at the library. If there are two people in front of him, how many people in all are in the line?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6

9. When Daisy went to recess at noon, the temperature outside was 92 degrees. By the time she went to bed, the temperature outside had dropped to 78 degrees. What was the difference in temperature from noon to midnight?
A.  92
B.  14
C.  78
D.  12

10. At the school bake sale, Mario sold 9 sugar cookies for 20 cents each and 1 slice of apple pie for $1.00. How much money did Mario make at the school bake sale?
A.  $1.80
B.  $2.25
C.  $2.80
D.  $3.00


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: