Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the calendar. On what day of the week is April 12?
A.  Sunday
B.  Monday
C.  Saturday
D.  Friday


2. What fraction of the slices have ice cream on them?
A.  1/2
B.  1/3
C.  2/3
D.  2/2


3. Look at the coins above. How much money is shown?
A.  17¢
B.  22¢
C.  30¢
D.  32¢

4. Jose had 59 baseball cards. His sister lost some of them. Jose has 37 cards left. Which number sentence describes what happened?
A.  59 - ___ = 37
B.  59 + 37 = ___
C.  59 + ___ = 37
D.  59 + __ + 37

5. How is the number 16 written in words?
A.  sixty-one
B.  sixteen
C.  sixty
D.  one six

6. Laura had 32 stickers on her notebook. Her teacher gave her 6 more stickers. To figure out how many stickers does Laura have now, what should you do?
A.  add
B.  subtract
C.  multiply
D.  divide


7. Look at the table above. How many students in all are in the two classrooms?
A.  41
B.  45
C.  55
D.  57


8. Look at the number pattern. Which number goes in the box?
A.  25
B.  28
C.  30
D.  32

9. There were 12 crayons in a box. Jose took 7 of the crayons. Which number sentence tells how many crayons are still in the box?
A.  12 + 7 = 19
B.  12 - 5 = 7
C.  12 - 7 = 5
D.  12 - 7 = 6


10. According to the ruler above, about how many centimeters long is the fish?
A.  6
B.  5
C.  4
D.  2


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: