Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Jessica found the coins shown above in the parking lot. What is the total value of all these coins?
A.  37¢
B.  28¢
C.  23¢
D.  30¢

2. Which of the following times is the longest?
A.  10 minutes
B.  2 hours
C.  1 day
D.  quarter hour

3. Elena is thinking of a number. Her number has a 2 in the tens place, 5 in the ones place, and 6 in the hundreds place. What is Elena’s number?
A.  256
B.  526
C.  625
D.  600205

4. Marcy has 6 lollipops. She has a toothache so she eats 0 lollipops. How many lollipops does Marcy have left?
A.  6
B.  5
C.  4
D.  0


5. How many equal triangles are shown in the drawing above?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5


250, 300, 350, ______

6. What number comes next in the pattern above?
A.  400
B.  450
C.  500
D.  550


674, 676, 678, ______

7. Which number comes next in the pattern above?
A.  670
B.  680
C.  779
D.  789


8. The visitors at an amusement park voted on their favorite rides. Using the table above, about how many more people voted for Roller Coaster than Ferris Wheel?
A.  30
B.  40
C.  50
D.  20


9. Jesse is adding two of his favorite numbers. What is the sum of the two numbers?
A.  962
B.  965
C.  971
D.  961

10. There were 14 cookies at the bakery. Then, the baker sold 7 cookies. If you need to find out how many cookies are left at the bakery, how can you solve this problem?
A.  add
B.  subtract
C.  multiply
D.  divide


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: