Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which of the following words comes FIRST in ABC order?
A.  track
B.  tiger
C.  torn
D.  town


2. Steven wants to find the word principal in the dictionary. Between which two words would he find it?
A.  pig - planet
B.  point - profit
C.  puff - pyramid
D.  paper - pepper


3. Where would you MOST LIKELY find a make-believe story about a dog?
A.  in a magazine
B.  in a dictionary
C.  in an encyclopedia
D.  in a recipe book
4. The sentences in this paragraph are not in the correct order. What is the BEST order for these sentences?
A.  2, 1, 3
B.  2, 3, 1
C.  3, 1, 2
D.  1, 2, 3


5. Which of the following is written correctly?
A.  mr. Brown
B.  Mrs. Jackson
C.  MS Johnson
D.  MR Smith
6. Where should another comma (,) go in this sentence?
A.  after the word eat
B.  after the word hamburgers
C.  after the word ice
D.  after the word chocolate
7. Which sentence could be added to the topic sentence above?
A.  I go home for lunch.
B.  The giraffe ate from the tallest tree.
C.  The walls are painted my favorite color.
D.  My room is in the second floor.

8. The scientist wants to look at the bacteria more closely. He uses a ____________ to magnify it.
A.  binoculars
B.  microscope
C.  telescope
D.  sunglasses

9. The hungry caterpillar eats the _____________ of the plants and begins to grow and grow.
A.  roots
B.  buds
C.  leaves
D.  seeds

10. A household pest, the ____________ hides in the dark cupboard and crawls through the pipes.
A.  grasshopper
B.  butterfly
C.  cockroach
D.  spider
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: