Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Bishop has collected the pennies above. His pennies are in stacks of 10. How many pennies has Bishop collected?
A.  5
B.  10
C.  50
D.  100
   * If there are 5 stacks of 10 pennies each, then you can skip count by 10 five times: 10, 20, 30, 40, 50. Bishop has 50 pennies in all.

2. Joshua scored 12 points in the basketball game last week. In this week's game, Joshua scored 14 points. Overall, how many points did Joshua score in the two games?
A.  12 points
B.  14 points
C.  20 points
D.  26 points


3. There is one number that can be used to complete both patterns. What is it?
A.  70
B.  71
C.  72
D.  73


4. On Monday, the baby birds hatched from their eggs. On Tuesday, some flew away. Which number sentence describes the picture above?
A.  6 + 4 = ?
B.  6 - 4 = ?
C.  10 - 6 = ?
D.  10 - 4 = ?


5. How can Olivia write the number above in standard form?
A.  27
B.  70
C.  72
D.  78


6. Erin made a graph about her friends’ favorite ice cream flavors. How many of her friends liked chocolate ice cream the best?
A.  4 friends
B.  6 friends
C.  10 friends
D.  15 friends


7. Alicia wants to tie a ribbon that is 5 centimeters long in her hair. Looking at the ruler above, which ribbon did she use?
A.  
B.  
C.  
D.  None of them

8. Which of these numbers has a 9 in the tens place?
A.  29
B.  95
C.  936
D.  189


9. Andy’s aunt gave him the coins above. Then, he bought a toy car for 15 ¢. How much money did he have left?
A.  
B.  
C.  
D.  * Andy starts with 25 ¢. If he spends 15 ¢, then you can subtract 25 – 15 = 10. He is left with 10 ¢.

10. Two buses come to Travis Elementary School. Each bus carries 38 bus riders. About how many bus riders are there at Travis Elementary School?
A.  about 40 riders
B.  about 80 riders
C.  about 100 riders
D.  about 120 riders


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: