Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If the hand pattern continues, which hand should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Amy buys a pizza that is cut into 8 slices. If she eats one fourth of the pizza, how many slices are left?
A.  6
B.  3
C.  2
D.  1
* Divide those 8 slices into 4 equal parts. One fourth of the pizza is equal to 2 slices. If Amy eats 2 slices, then 8 slices – 2 slices = 6 slices left.

3. Pedro cut these shapes out of construction paper. Which shape does NOT have matching parts when folded along the dotted line?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. The weather man reported that it rained 6, 12, 3, 8, and 6 inches in January, February, March, April and May, respectively. What was the total amount of rain during this 5-month period?
A.  16 inches
B.  35 inches
C.  29 inches
D.  40 inches


5. Troy loves taking care of his pets. How many more cats does Troy have than dogs?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


6. What number belongs in the box above to make it true?
A.  2
B.  8
C.  9
D.  10


7. Benny cut the chocolate cake into 10 equal slices. His family eats one half of the cake for dessert. How many slices did they eat?
A.  2
B.  4
C.  5
D.  10


8. Andy and Annie went to the bookstore and bought 9 new books in all. Andy bought one more book than Annie. How many books each did Andy and Annie buy?
A.  Andy bought 9 books; Annie bought 8 books.
B.  Andy bought 5 books; Annie bought 4 books.
C.  Andy bought 4 books; Annie bought 5 books.
D.  Andy bought 8 books; Annie bought 9 books.


9. Jessie got a new camera for his birthday, and he loves to take pictures of nature. The table above shows the number of pictures he has taken each month. If the pattern continues, how many pictures will Jessie take in May?
A.  15
B.  17
C.  20
D.  25
   * The pattern is counting on by 5. If Jessie takes 15 pictures in March, then he will take 15 + 5 = 20 pictures in April. Then, in May he will take 20 + 5 = 25 pictures.

10. One Saturday afternoon, the Miller brothers are counting their Blue-Ray DVDs. Steven has 8, Josh has 12, and Anthony has 6. How many Blue-Ray DVDs do Anthony and Josh have in all?
A.  14
B.  18
C.  20
D.  26


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: