Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which number sentence can be used to find the difference between blackbirds and owls?
A.  6 – 3 = __
B.  6 + 3 = __
C.  6 * 3 = __
D.  6 / 3 = __


___ - 3 = 5

2. Which number makes the number sentence above true?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8


3. How much money are the coins above worth?
A.  19¢
B.  34¢
C.  43¢
D.  28¢


4. Look at the picture. Who has a shirt with an odd number on it?
A.  Alisha
B.  Tara
C.  Justin
D.  none

5. Which number is between 150 and 250?
A.  259
B.  169
C.  149
D.  120

6. Holly’s bus comes at 8:15 A.M. Which clock face shows the time that Holly’s bus will arrive?
A.  
B.  
C.  
D.  


7. The picture above shows the animals in Aunt Ann’s farm. What fraction of the animals are pigs?
A.  half
B.  third
C.  quarter
D.  one out of five

8. There were 15 bikes in a store. The storekeeper sold 4 bikes. Which number sentence can be used to find out how many bikes are in the store now?
A.  15 – 4 = ?
B.  15 – 11 = ?
C.  15 + 4 = ?
D.  15 * 4 = ?


9. Study the table above. If the trend continues, how much money do 6 pencils cost?
A.  42¢
B.  62¢
C.  60¢
D.  48¢

10. At the beginning of the school year, Nancy’s mother bought her 50 pencils. In January, Nancy had 31 pencils left. About how many pencils had she used?
A.  50
B.  30
C.  20
D.  10


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: