Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If you build this tower using the identical blocks on a table, how many blocks will you need?
A.  9
B.  10
C.  11
D.  12

2. At Tiffany's birthday party, there are 10 children and 16 lollipops. If everyone gets at least 1 lollipop, how many children could have 2?
A.  9
B.  6
C.  8
D.  4


Start at 23. Count by 10 two times. Add 1.

3. If you follow the instructions above, what number do you get?
A.  24
B.  34
C.  44
D.  54


4. A bait store sold worms in small buckets of 10 worms to a bucket. Todd bought 7 buckets of worms. He used 5 buckets of the worms in fishing. How many worms did he have left?
A.  70
B.  20
C.  50
D.  40

5. Erin has 1 quarter, 1 dime, and 1 nickel. If she buys a 20¢ piece of candy, which coin should she use?
A.  quarter
B.  dime
C.  nickel
D.  penny

6. There are 6 cookies on the large plate and 4 cookies on the small plate. How many cookies are there in all?
A.  2
B.  6
C.  8
D.  10


7. If the pattern above continues, what should be the next shape?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Look at the number line above. Which letter represents 4 on the number line?
A.  G
B.  H
C.  I
D.  None of them


9. Which number should fill in the blank box to make the number statement true?
A.  74
B.  54
C.  44
D.  34

10. There are 6 kids. Each of them has 10 toes. How many toes do they have in all?
A.  6
B.  30
C.  60
D.  36


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: