Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which statement is true?
A.  7 < √65 < 8
B.  4 < √13 < 5
C.  6 < √33 < 7
D.  9 < √91 < 10
E.  7 < √123 < 11

2. Which expression has been simplified using the correct procedure?
A.  2 + 4(x + 2), 2 + 4x + 8, 4x + 10
B.  2 + 5(x - 7), 7(x - 7), 7x - 49
C.  4 - 7(x + 5), 4 - 7x + 5, -7x + 9
D.  7 -3(x - 5), 7 - 3x - 15, -3x - 8
E.  7 + 3(x - 5), 7 + 3x - 5, 2 + 3x

3. Which simplifies the expression –(x + 3) - 2(4x - 3) ?
A.  -9x+3
B.  9x + 3
C.  -9x + 6
D.  -9x - 3
E.  -6x + 3

4. Which of the graphs below contains a line of best fit that best represents the data?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them


5. The table shows the percentage of the most popular colors of sports cats made during 2002. Which component causes the data to seem distorted?
A.  Horizontal scale
B.  Bar width
C.  Color
D.  Name of the chart
E.  Vertical scale


4, 7, 11, 18, 29, …

6. Sam began a pattern with 4 and 7. He added them to get 11, the third term. To get each term after the third, he added the two preceding terms. What’s the 9th number in the sequence?
A.  47
B.  123
C.  199
D.  322
E.  350

7. The set of real numbers {2/3 , 3, -2/5 , 0.57} is a subset of which of the following?
A.  rationals
B.  irrationals
C.  integers
D.  whole numbers
E.  0


8. Triangle ABC is shown above. What’s the cosine of angle B?
A.  4/5
B.  5/4
C.  5/3
D.  1/3
E.  3/5


9. A 4th degree polynomial expression has the form above. In the polynomial expression 5x 4 - 7x 3 - 3x 2 + 8x – 4, what is the value of a3?
A.  -7
B.  -3
C.  5
D.  8
E.  9

10. The formula for the surface area of a cube is A = 6s 2. What’s the formula for s in terms of A?
A.  s = √A/6
B.  s = √6A
C.  s = √A-6
D.  s = 6A
E.  s = A


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: