Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Study the line on the graph. Which equation represents this line?
A.  y = -3x/2 + 3
B.  y = -3x/2 + 2
C.  y = -2x/3 + 3
D.  y = -2x/3 + 2
E.  y = -3x/12 + 5

2. Point J is the midpoint of MN . The coordinates of point M are (–3, 4). The coordinates of midpoint J are (1, –1). What are the coordinates of point N?
A.  (–1, 1.5)
B.  (5, –6)
C.  (5.5, –5)
D.  (7, –8)
E.  (27, –8)

3. A manufacturing company determined that a video game system has a defective rate of 16.4%. Based on the data, how many video game systems out of 100,000 will be defective?
A.  1.640
B.  16,400
C.  164,000
D.  1,640,000
E.  10,640,000

4. The formula y = 6x2 shows the relationship between the surface area, y, of a cube and the length, x, of each edge of the cube. The edges of a blue cube are 3 times the length of the edges of a yellow cube. What is the ratio of the surface area of the blue cube to the surface area of the yellow cube?
A.  3:1
B.  6:1
C.  9:1
D.  18:1
E.  13:1

5. A restaurant manager estimates the cost, C, of a dinner party using the formula C = 120 + 12x , where x represents the number of people at the party. What is the cost of a party with 15 people?
A.  $ 11
B.  $ 132
C.  $ 300
D.  $ 1980
E.  $ 2000

6. The variable n represents the smallest whole number that is divisible by 3 and 7. Which is the smallest prime number greater than n?
A.  11
B.  21
C.  23
D.  43
E.  55


7. The box-and-whisker plot shows the distribution of T-shirts sold by each member of two clubs. According to this plot, which statement must be true?
A.  Members of the Key Club sold more T-shirts.
B.  More members belong to the Evergreen Club.
C.  Members of the Key Club had a greater median number of T-shirts sold.
D.  More members of the Key Club sold 20 T-shirts than members of the Evergreen Club.
E.  None of them

8. What is the value of ab2 when a = 13 and b = 2?
A.  56
B.  55
C.  54
D.  53
E.  52

9. What is the value of x2 – 22(x – 14) when x = 13 ?
A.  143
B.  155
C.  161
D.  171
E.  191


10. Arc PQR is a semicircle with PS ≅ SR. What is the measure of angle SRQ?
A.  90°
B.  60°
C.  45°
D.  30°
E.  10°


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: