Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The table above shows information about the members of a concert choir at a high school. Which of the following graphs best describes the choir’s membership data?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them


2. What’s the value of x in the figure above?
A.  x = 18
B.  x = 22
C.  x = 30
D.  x = 45
E.  x = 55


3. The number cube shown is numbered 1 through 6 on its faces. When the cube is tossed once, what is the probability a number divisible by three will be on the top face?
A.  1/3
B.  1/6
C.  1/2
D.  1
E.  2

4. Let n be any even integer. Which of the following is always true about (n + 5)?
A.  (n + 5) is an odd integer
B.  (n + 5) is an even integer
C.  (n + 5) is a prime integer
D.  (n + 5) is the same as (n - 5)
E.  (n + 5) is a prime number

5. Evaluate: 5 – 42 + 7 × 2 .
A.  1
B.  2
C.  4
D.  5
E.  3


6. △XYZ is translated 3 units to the right and 2 units down. What will be the apparent coordinates of the image of point X?
A.  (0, 8)
B.  (3, 5)
C.  (5, 3)
D.  (8, 0)
E.  (0, 9)

7. Which of the following are inverse operations?
A.  Multiplication and addition
B.  Square root and division
C.  Subtraction and taking square root
D.  Addition and subtraction
E.  Ratio and Percent


8. The diagram above shows a building, a nearby flagpole, and their shadows. Based on the information in the diagram, what is x, the length of the shadow of the building?
A.  50 feet
B.  150 feet
C.  300 feet
D.  1500 feet
E.  3000 feet

9. In the pattern 3, 7, 15, 31, 63, … each term is found by doubling the immediately preceding term and adding 1. What's the 7th term in the pattern?
A.  127
B.  128
C.  255
D.  258
E.  300


10. Based on the diagram, which of these arguments is valid?
A.  The triangles are congruent by side-side-side (SSS).
B.  The triangles are congruent by side-angle-side (SAS).
C.  The triangles are congruent by angle-side-angle (ASA).
D.  The triangles are congruent by angle-angle-side (AAS).
E.  The triangles are congruent by angle-angle-angle (AAA).


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: