Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The vertices of a triangle are A(1, 5), B(–2, –3), and C(4, –3). Which type of triangle is ΔABC?
A.  equilateral
B.  isosceles
C.  obtuse
D.  scalene
E.  None of them

2. What's the value of the expression ∣-2∣- ∣4∣ + ∣3-10∣?
A.  -9
B.  -1
C.  5
D.  13
E.  12


3. The shaded area in the diagram represents a lawn. A lawn-cutting service charges by the square foot. What is the best estimate of the area of the lawn?
A.  1,320 square feet
B.  1,920 square feet
C.  12,000 square feet
D.  26,400 square feet
E.  11,320 square feet

4. The fastest-moving glacier in the world flows at an average speed of 11 km per year. At this speed, how many meters, to the nearest hundredth, does the glacier flow each hour?
A.  7.96 meters
B.  6.63 meters
C.  3.01 meters
D.  1.26 meters
E.  5.55 meters


5. Marta must find length XY in the right triangle shown above. Which expression can she use to find XY ?
A.  14/sin 70°
B.  14/cos 70°
C.  14 (sin 70°)
D.  14 (cos 70°)
E.  15 (sin 70°)


6. Which equation describes this line?
A.  2x − 3y = 6
B.  2x + 3y = 6
C.  3x − 2y = 6
D.  3x + 2y = 6
E.  3x − y = 16

7. A cone has a slant height of 10 centimeters and a lateral area of square centimeters. What is the volume of a sphere with a radius equal to that of the cone?
A.  102π cm3
B.  144π cm3
C.  1333π cm3
D.  2500π cm3
E.  288π cm3

8. What is the value of x2 – 12(x – 5) when x = 3 ?
A.  30
B.  31
C.  32
D.  33
E.  34

9. Which is the solution to the equation 13(x - 4) = 15x - 6 ?
A.  x = -2
B.  x = -3
C.  x = 23
D.  x = -21
E.  x = -23

10. Evaluate: 5 – 23 + 7 × 12.
A.  85
B.  84
C.  83
D.  82
E.  81


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: