Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A country music group did a survey of the ages of people attending its concerts. The results are shown above. Which type of graph would be most appropriate to display these results?
A.  circle graph
B.  scatter plot
C.  stem-and-leaf graph
D.  box-and-whisker plot
E.  None of them

2. Jonah has been using a fishing line with a diameter of 0.01 inch. He read about another line with a diameter that is 3/5 of the diameter of his line. What is the diameter of that line?
A.  0.61 inch
B.  0.07 inch
C.  0.016 inch
D.  0.006 inch
E.  0.00006 inch


3. A highway sign indicates that a stretch of road has a grade of 6 percent, which indicates that the road rises 6 feet for every 100 feet of run as shown in the diagram above. Which expression can be evaluated to find the degree measure of the angle x?
A.  tan-1 (6/100 )
B.  tan-1 (100/6 )
C.  sin-1 (6/100 )
D.  sin-1 (100/6 )
E.  sin (10/6 )


If the corresponding angles of two polygons are congruent, then the polygons are similar.

4. Which figures could be constructed to prove that this statement is false?
A.  two squares
B.  two equilateral triangles
C.  two rectangles that are not squares
D.  two regular pentagons
E.  None of them

5. Which type of polygon can never be equiangular?
A.  parallelogram
B.  obtuse triangle
C.  pentagon
D.  equilateral octagon
E.  None of them


6. The graph shows the approximate percent of girls participating in high school athletics over a period of 20 years. Based on this graph, which equation shows the relationship between the year, y, and the percent, p, of girls participating in high school athletics?
A.  p = 24 + 2y
B.  p = 24 + 34y/20
C.  p = 24 + y
D.  p = 24 + y/2
E.  p = 24 + 5y


7. Each of the spinners shown is spun once and the sum of the numbers is recorded. What is the probability that the sum is 4?
A.  1/5
B.  1/4
C.  1/3
D.  3/8
E.  1/9


8. A factory purchased a stamping machine for $30,000. The machine has decreased in value each year, as shown in the table above. If the value of the machine continues to change at the same rate, which equation shows the relationship between the age, a, of the machine in years and the value, v, of the machine?
A.  v = −2,500a + 30,000
B.  v = −2,500 + 30,000a
C.  v = 2,500a + 30,000
D.  v = 2,500 + 30,000a
E.  v = 2,000 + 300a


9. A biologist placed 100 bacteria in a laboratory culture dish. The graph shows the number of bacteria in the dish after one, two, three, and four hours. Based on these data, which is the best estimate of the number of bacteria in the dish after five hours?
A.  425
B.  475
C.  550
D.  675
E.  700

10. What is the value of x2 – 12(x – 4) when x = 3 ?
A.  25
B.  24
C.  23
D.  22
E.  21


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: