Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following equations represents the line that passes through the points (2, -6) and (-4, 3)?
A.  y = -1.5x - 7
B.  y = -2x/3 - 3
C.  y = -1.5x - 3
D.  y = -2/3 + 1/3
E.  y = -1.5x - 9

2. The class wants to order pizza for a study session. There are 3 different meat toppings, 3 different meat toppings, and 2 types of crust available. How many different pizzas are possible with 1 vegetable topping, 1 meat topping, and 1 type of crust?
A.  6
B.  8
C.  12
D.  18
E.  25


3. The table shows the average hourly wages for non-supervisory workers for the years 1990-2002. Which scatter plot most accurately shows this information?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them


4. For what value of x is the proportion above true?
A.  -6
B.  -2
C.  2
D.  8
E.  15

5. Maria took a taxicab from her home to the theatre downtown. The taxicab company charges a flat fee of $5.00 plus $0.25 per mile. Which equation represents C, the total cost of her ride, in terms of m, the length of the trip in miles?
A.  C = 0.25m
B.  C = 5.25m
C.  C = 5 + 0.25m
D.  C = 5m + 0.25
E.  C = 2.5m

6. Which is the solution to the equation 3(x-4) = 5x-6 ?
A.  x = -3
B.  x = 0.75
C.  x = 1
D.  x = 9
E.  x = 11

7. The sequence 1, 3, 5, 7, 9, … is defined by starting with 1, then adding 2 to the immediately preceding term. What is the 10th term of the sequence if the pattern continues?
A.  9
B.  11
C.  19
D.  21
E.  33


8. Which is the solution to the equation above?
A.  x = -4
B.  x = -1
C.  x = 1/7
D.  x = 4/7
E.  x = -5

9. Which property of real numbers is illustrated x(y + z) = xy + xz ?
A.  Associative property of addition
B.  Associative property of multiplication
C.  Distributive property
D.  Commutative property of multiplication
E.  None of them


10. An insurance actuary used the tree diagram above to help categorize drivers by gender, age, marital status, and accident history. Based on the diagram, how many combinations of gender, age, marital status, and number of accidents are possible?
A.  24
B.  8
C.  6
D.  3
E.  1


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: