Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Using , what is the 10th term in this geometric sequence: 0.2, 1, 5, 25, 125,...?
A.  78, 125
B.  390, 625
C.  1953, 125
D.  9765, 625
E.  765, 625

2. If f(x)=2x2 - 7x, what is the value of f(-4)?
A.  -44
B.  -4
C.  60
D.  92
E.  100

3. Given: f(x)=(x - 4)2 - 1. What is the vertex of the graph for this function?
A.  (−4, −1)
B.  (−4, 1)
C.  (4, −1)
D.  (4, 1)
E.  (−2, −1)


4. The graph shown most accurately represents which of the following functions?
A.  f (x) = −(0.5)x
B.  f (x) = 0.5x
C.  f (x) = −2x
D.  f (x) = −2x
E.  f (x) = 2x

5. An outdoor theater has 37 seats in the first row, 40 seats in the second row, and 43 seats in the third row. If this pattern continues, what is the total number of seats in the first 10 rows?
A.  120
B.  320
C.  505
D.  520
E.  550
* You could use formula to solve this question. S10 = 1/2 * 10 * [2 * 37 + 9 * 3] = 505.


6. The graph of a 4th-degree polynomial is shown. Exactly how many real zeros does this function have?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
E.  5

7. What is the value of ?
A.  2
B.  19
C.  36
D.  57
E.  88


8. Which of the following equations best models the data in this table?
A.  y = 2.0 ×(0.8)x
B.  y = x2 + 1
C.  y = 0.5x2 - x + 1
D.  y = -0.75x + 2
E.  y = 5x

9. The time it takes to do a job is inversely proportional to the number of workers. If 8 workers can do a job in 6 days, then 16 workers can do the same job in —
A.  1.5 days
B.  3 days
C.  6 days
D.  12 days
E.  13 days

10. What type of function is y = 2x + 8?
A.  Exponential
B.  Quadratic
C.  Linear
D.  Step
E.  None of them


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: