Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. At a fancy vegetable stand, Jim bought purple tomatoes for $8 each and Aubrey bought organic giant cabbages for $12 each. In total, they paid $104 for 10 vegetables. How many cabbages did Aubrey buy?
A.  Four
B.  Five
C.  Six
D.  Seven
E.  Eight


2. What is the apparent solution to the system of equations graphed above?
A.  (-2, -2)
B.  (-2, 2)
C.  (2, -2)
D.  No solution
E.  (2, 0)

3. Joe has $20.00. A six-pack of soda costs $1.89, including tax. What is the greatest number of six-packs of soda he can buy?
A.  5
B.  10
C.  15
D.  20
E.  25

4. Determine the slope m, x-intercept, and y-intercept of the equation 5x – 2y = 10.
A.  slope m = 2.5, x-intercept = (2, 0), and y-intercept = (0, -5)
B.  slope m = -2.5, x-intercept = (2, 0), and y-intercept = (0, -5)
C.  slope m = 0.4, x-intercept = (-5, 0), and y-intercept = (0, 2)
D.  slope m = -0.4, x-intercept = (-5, 0), and y-intercept = (0, 2)
E.  slope m = 2, x-intercept = (-2, 0), and y-intercept = (0, -5)

5. What is the ratio of the area of a circle with radius r to the circumference of the circle?
A.  r/2
B.  π/2
C.  2/r
D.  2/π
E.  r2/2


The first term is 2.
The second term is 7.
Each term after the second is found by adding 5 to the immediately preceding term.

6. A pattern is described above. What is the fifth term in the pattern?
A.  5
B.  12
C.  17
D.  22
E.  25


7. Which of the following must be true for △QRS?
A.  QR + RS = QS
B.  QR + QS < RS
C.  QS + RS > QR
D.  R = RS
E.  RS = QS


8. The math club sold candy bars as a fundraiser. The number of candy bars sold by each member is shown above. Which frequency chart accurately represents the data?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

9. If x = 4 and y = -1, what’s the value of the expression √ 2x - 8y ?
A.  0
B.  5
C.  14
D.  4
E.  22

10. Evaluate: 3 – 33 + 7 × 3.
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
E.  -3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: