Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


2x − 5y = −11
4x + 15y = 3

1. What is the x-value of the solution to this system of equations?
A.  3
B.  2
C.  -1
D.  -3
E.  -5


2. The graph represents the total cost in dollars, y, to rent a car and drive x miles. Which equation describes this graph?
A.  y = x/10 + 15
B.  y = x/15 + 10
C.  y = 10x + 15
D.  y = 15x + 10
E.  y = 25x + 10

3. Which graph shows the solution to the inequality 2x − 3y < −6?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

4. Jasmine and Nina have documents printed at a copy store. Each page that is printed costs the same. Jasmine spends $20 to have a 250-page document printed. How much will it cost Nina to have a 150-page document printed?
A.  $10
B.  $12
C.  $15
D.  $16
E.  $18

5. The land area of the continent of Asia is approximately 44 million square kilometers. Which expression shows 44 million written in scientific notation?
A.  44×106
B.  44×107
C.  4.4×106
D.  4.4×107
E.  44×102

6. Violet walked 2/3 of the way around a lake. She walked 5/2 miles. What is the total distance around the lake?
A.  15/4 miles
B.  19/6 miles
C.  11/4 miles
D.  5/3 miles
E.  1/3 miles

7. Which expression has the same value as 5-3?
A.  1/5•3
B.  5•(−3)
C.  1/5•5•5
D.  -5•-5•-5
E.  1/3

8. Evaluate: 4 + 2(2 – 5)2 – 1.
A.  25
B.  24
C.  23
D.  22
E.  21

9. What is the value of ab2 when a = 3 and b = 4?
A.  44
B.  45
C.  46
D.  47
E.  48

10. 10. Which expression is equivalent to 5 − 3x(2x − 4) ?
A.  4x2 − 8x
B.  4x2 + 8x
C.  −6x2 + 12x + 5
D.  −6x2 - 12x + 5
E.  6x2 + 12x + 5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: