Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A paper drinking cup is pictured above. Which of the following could be a net for the cup?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

2. Consider the formula R = p/q where both p and q are positive. Which change will always result in an increase in R?
A.  a decrease in both p and q
B.  an increase in both p and q
C.  a decrease in p with an increase in q
D.  an increase in p with a decrease in q
E.  None of them

3. Which expression is equivalent to (x − 7)2 ?
A.  x2 + 49
B.  x2 - 49
C.  x2 - 14x +49
D.  x2 - 14x - 49
E.  x2 -2x

4. The sum of the first n counting numbers is given by the formula n(n+1)/2 . What is the sum of the first 20 counting numbers?
A.  190
B.  210
C.  380
D.  420
E.  440

5. What is the value of x2 – 4(x – 4) when x = 2 ?
A.  -1
B.  1
C.  2
D.  3
E.  12

6. Which is the solution to the equation 13( x - 4 ) = 15x - 6 ?
A.  x = -24
B.  x = -20
C.  x = -21
D.  x = -22
E.  x = -23

7. The slope of a line is -1. The line contains the point (8, 5). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A.  (10, 3)
B.  (1, 3)
C.  (-10, 3)
D.  (10, -3)
E.  (10, 33)

8. Which expression is equivalent to (x + y)(x + 2y)?
A.  x2 + 2y2 + 3xy
B.  3x2 + 2y2 + 3xy
C.  x2 + y2 + 3xy
D.  x2 + 2y2 + xy
E.  x2 + 2y2 + 13xy

9. The average U.S. dollar bill has a thickness of 4.3 × 10-3 inch. What decimal is equivalent to 4.3 × 10-3 ?
A.  0.43
B.  0.043
C.  0.0043
D.  0.00043
E.  4.3


d = s + 0.06s2

10. If an automobile is traveling at a speed of s miles per hour and the brakes are applied, the distance in feet, d, required for the automobile to stop is given by the expression above. What is the stopping distance of an automobile that is traveling at 10 miles per hour?
A.  10 feet
B.  16 feet
C.  100.6 feet
D.  1006 feet
E.  120 feet


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: