Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A Harris county library contains 10,000 volumes. There are 9 times as many fiction books as there are science books. The number of travel books and the number of biography books are each one third the number of fiction books. The number of remaining books is 4 times as many as science books. How many fiction books are there in the library?
A.  6,000
B.  4,200
C.  2,000
D.  5,500
E.  4,500

2. If |5x + 15| = 10, then x could equal
A.  1 and 5
B.  -1 and 5
C.  -1 and -5
D.  -1
E.  -5

3. What is the simplified form of √6 × √21?
A.  3√14
B.  14√3
C.  21
D.  63
E.  55

4. The spare change on a table is composed of pennies, nickels, and dimes. If the ratio of pennies to nickels is 2:3 and the ratio of pennies to dimes is 3:4, what is the ratio of nickels to dimes?
A.  5:7
B.  4:5
C.  9:8
D.  3:4
E.  2:3

5. Which expression is equivalent to ?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

6. Set C is made up of a series of consecutive integers whose sum is a positive even number. If the smallest number in the set is -2, what is the least possible number of integers that could be in the set?
A.  4
B.  8
C.  6
D.  7
E.  5
* In option A, Set C has 5 elements, so c ={-2, -1, 0, 1}. The sum is -2 which is not a positive number. In option C, Set C has 6 elements, c = {-2, -1, 0, 1, 2, 3}. The sum is 3 which is not an even number. In option D, Set C has 7 elements, c = {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}. The sum is 7, not am even number. In option E, c = {-2, -1, 0, 1, 2}. The sum is 0 which is not a positive number. In Option B, c ={-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}. The sum is 12 which is a positive, even number.

7. Which property would justify the statement: If x + 2 = y and y = 20, then x + 2 = 20 ?
A.  Distributive property
B.  Reflexive property of equality
C.  Symmetric property of equality
D.  Transitive property of equality
E.  None of them

8. Which expression is equivalent to , where x ≠ 0 and y ≠ 0?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

9. What is the factored form of x2 - 36z2?
A.  (x + 6z)(x − 6z)
B.  (x + z)(x − 36z)
C.  (x + 6z)2
D.  (x - 6z)2
E.  (x + 6z)

10. For non-zero denominators, which of the following is equivalent to ?
A.  -3
B.  -1/a2
C.  a-5/a+5
D.  3a-15/a+5
E.  -5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: