Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The circle graph shows how much money five movies earned from the total movie ticket sales for one week. If a total of $50,000,000 was spent on movie tickets for The Village during the week, which of the following is the best estimate of the total ticket sales for the week?
A.  $ 70,000,000
B.  $ 90,000,000
C.  $120,000,000
D.  $200,000,000
E.  $30,000,000


2. The chart shows the heights of the 30 girls on the intramural basketball teams. What is the median height of the players?
A.  66 inches
B.  66.5 inches
C.  67 inches
D.  67.5 inches
E.  16 inches


3. Mina is designing a kite for a competition. She begins with the scale drawing shown above. Mina plans to decorate the outer edge of the kite with tape. If her actual kite is 96 cm wide, how much tape will she need?
A.  324 cm
B.  162 cm
C.  96 cm
D.  54 cm
E.  62 cm

4. A baseball player hit 8 home runs in the first 27 games of a season. If he continues to hit home runs at this rate, how many will he hit during the entire 162-game season?
A.  40
B.  48
C.  143
D.  547
E.  60

5. The slope of a line is -12. The line contains the point (1, 0). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A.  (0, -12)
B.  (2, 5)
C.  (2, -5)
D.  (-2, 5)
E.  (0, 12)


6. When Ms. Fels fl ies from Bozeman to Roundup, she usually stops in Billings. If the fl ight path from Bozeman to Billings is perpendicular to the fl ight path from Billings to Roundup, how many travel miles would Ms. Fels save by flying directly from Bozeman to Roundup?
A.  6 miles
B.  12 miles
C.  36 miles
D.  42 miles
E.  56 miles

7. Lilly and Janelle are playing a game of chess. There is a 15% probability that the game will end in a tie. If j represents the probability that Janelle will win the game, which expression represents the probability that Lilly will win the game?
A.  0.85 − j
B.  j − 0.15
C.  1− j
D.  1− 0.15j
E.  1− 15j


8. Which of the following is most likely the slope of the portion of the graph labeled Q?
A.  0
B.  0.9
C.  1
D.  underfined
E.  2

9. Bill and Larry each began saving their money w weeks ago. Bill started with $20 and has been saving $4 a week. Larry had $32 and began saving $2 a week. After how many weeks do Bill and Larry have the same amount of money?
A.  12 weeks
B.  10 weeks
C.  6 weeks
D.  2 weeks
E.  22 weeks


10. The door of the cabinet shown can open to a maximum angle of 90°. What is the length of the arc through which the door swings?
A.  23.6 inches
B.  47.1 inches
C.  62.8 inches
D.  78.5 inches
E.  3.6 inches


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: