Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the coordinates of A are (1, 1) and the midpoint of AB is (-2, 0), then the coordinates of B are
A.  (−0.5, 0.5)
B.  (0.5, 0.5)
C.  (−1, 0)
D.  (−5, −1)
E.  (5, −1)


2. Which transformation could move the triangle P to triangle P' in a single step?
A.  Reflection over x = 4
B.  Rotation about (2, 3)
C.  Reflection over y = 4
D.  Translation
E.  None of them


3. Figure STARFIND is symmetric with respect to the x-axis. The coordinates of point A are (8, 6). What are the coordinates of point N ?
A.  (8, −6)
B.  (6, −8)
C.  (-6, 8)
D.  (-8, 6)
E.  (8, −2)


4. Parallelogram RSTV has coordinates R(0, 0), S(2, 4), T(6, 0), and V(4, −4). Which ordered pair represents the intersection of the diagonals of this parallelogram? (The coordinate grid may be used to help answer this question.)
A.  (2, 0)
B.  (3, 0)
C.  (3, 1)
D.  (4, -1)
E.  (4, 0)

5. A regular quadrilateral has what type of symmetry?
A.  Line symmetry only
B.  Point symmetry only
C.  Both point and line symmetry
D.  Neither point nor line symmetry&
E.  None of them

6. Which is the solution to the equation 13(2x-4) = 5x-10 ?
A.  x = 20
B.  x = 12
C.  x = 1
D.  x = -2
E.  x = 2

7. Which expression is equivalent to (13x - y)(x + 2y)?
A.  3x2 + 25xy - 2y2
B.  13x2 + 25xy - y2
C.  13x2 + 2xy - 2y2
D.  13x2 - 25xy - 2y2
E.  13x2 + 25xy - 2y2

8. Evaluate: 15 – 24 + 17 × 2.
A.  32
B.  33
C.  34
D.  35
E.  36

9. The slope of a line is -1. The line contains the point (5, 5). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A.  (1, 9)
B.  (11, 9)
C.  (1, -9)
D.  (-1, 9)
E.  (2, 9)

10. Which is the solution to the equation 5(2x-4) = x-11 ?
A.  x = 11
B.  x = -1
C.  x = 2
D.  x = 3
E.  x = 1


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: