Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The graph shows the percent of the moon’s face illuminated for the month of April. On what day in April did the moon reach its maximum illumination?
A.  100
B.  30
C.  17
D.  15
E.  13

2. Which is a correct answer to the linear inequality 2y + 8 > 4 – 6y?
A.  y >1
B.  y >-0.5
C.  y >0.5
D.  y <1
E.  y <0.5

3. Which of the following functions of x has the apparent range of {y:y≥0}?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them


4. The Palmdale High School varsity basketball team’s total points per game for this year’s season are shown above. Which stem-and-leaf plot could be used to correctly display the data?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

5. If b ≠ 0, which equation is equivalent to ax + by = c?
A.  y = c/b - abx
B.  y = c/b + abx
C.  y = c/b - ax/b
D.  y = c/b + ax/b
E.  y = c/b - ab


6. If the sum of the measures of two angles is 90 °, than the angles are complementary. In triangle ABC, m ∠A = 25 °, m∠B = 65 °, m ∠C = 90 °. Which valid conclusion follows directly from the previous statement?
A.  ∠C is a complementary angle
B.  ∠B and ∠C are complementary angles
C.  ∠A and ∠C are complementary angles
D.  ∠B and ∠A are complementary angles
E.  ∠A is a complementary angle

7. Which is the solution to the inequality -3x – 1 ≤ 5?
A.  x≤-2
B.  x≥-2
C.  x≤- 4/3
D.  x≥- 4/3
E.  x≥-1


8. The first two terms in a sequence are shown above. Each term after the first is found by rotating the arrow 45 ° clockwise. What will be the 7th term in the sequence?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

9. In a cafeteria survey, 300 students chose one favorite lunch from 4 choices. The probability that a randomly selected student chose pizza was 0.25. which data set supports this conclusion?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

10. Which is the solution to the equation 7(x-6) = 5x-7 ?
A.  x = 15
B.  x = 11
C.  x = 13
D.  x = 12.5
E.  x = 17.5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: