Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A student council’s goal is to make a profit of at least $800 at the next dance. The cost of a disc jockey is $250. The price of a ticket to the dance is $3. Which inequality can be used to find s, the minimum number of tickets that can be sold for the student council to reach its goal?
A.  3s + 250 ≥ 800
B.  3s + 250 ≤ 800
C.  3s − 250 ≥ 800
D.  3s − 250 ≤ 800
E.  s − 250 ≤ 80


2. Study the triangles above. Which statement must be true?
A.  ST/TU = TV/VW
B.  ST/SU = YV/UW
C.  ST/SV = SU/UW
D.  ST/TU = SV/VW
E.  ST/VW = ST/TU

3. Collin wants to estimate the number of hours that students in his high school study each week. Which sample would be best for Collin to use to collect his data?
A.  students in his math class
B.  students in afterschool sports
C.  students in the library after school
D.  students in the cafeteria during lunch
E.  None of them

4. Gabriella walked 50 meters south. She then walked 130 meters east. Which measure is closest to the distance Gabriella is from where she started walking?
A.  120 meters
B.  139 meters
C.  180 meters
D.  189 meters
E.  159 meters

5. The radius of circle G is 1/3 the radius of circle H. What fraction of the area of circle H is the area of circle G?
A.  1/81
B.  1/9
C.  1/6
D.  1/3
E.  1/13


6. The roof of a house has a slope of 20° and measures 14 feet on each side, as shown. Which expression can be used to find the width, x, of the house?
A.  14(cos 20°)
B.  20(cos 14°)
C.  2 • 14(cos 20°)
D.  2 • 20(cos 14°)
E.  50(cos 11°)


7. Darlene took a representative sample of beads out of a large bag containing white, blue, green, and red beads. The table shows the number of beads of each color in the sample. If Darlene takes one more bead out of the bag, what is the expected probability that the bead will be either white or red?
A.  2/3
B.  5/8
C.  1/2
D.  3/32
E.  1/3

8. Study the equation 5x/3 - 3 = x/6. Which equation has the same solution for x?
A.  5x − 9 = x
B.  5x − 9 = 2x
C.  30x − 18 = x
D.  10x − 18 = x
E.  20x − 8 = x


9. A function is graphed on the coordinate grid. Between which two values of x does the function decrease at the greatest rate?
A.  –6 and –5
B.  –1 and 0
C.  2 and 3
D.  3 and 6
E.  7 and 9

10. Eric dilated triangle PQR to form its image, triangle P'Q'R'. Which statement must be true about these two triangles?
A.  They are similar
B.  They are congruent
C.  They are equilateral
D.  They are symmetrical
E.  None of them


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: