Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A polynomial function has a zero at x = 3. Which of the following expressions must be one factor of the polynomial?
A.  x - 3
B.  x + 3
C.  3x
D.  x3
E.  x2


2. Apparently, the system of equations graphed above has —
A.  exactly 1 solution
B.  exactly 2 solutions
C.  exactly 3 solutions
D.  no solutions
E.  exactly 5 solutions

3. A box containing 5 oranges weighs 1.678 kilograms. The same box with 10 oranges in it weighs 2.278 kilograms. How much does the empty box weigh? (Assume all oranges weigh the same.)
A.  0.300 kg
B.  0.539 kg
C.  0.600 kg
D.  1.078 kg
E.  1.356 kg


x2 + y2 = 5
x + y = 1

4. What is the solution set for the system of equations above?
A.  { (1, −2), (1, 2) }
B.  { (-2, 1), (2, 1) }
C.  { (-1, −2), (1, 2) }
D.  { (-1, 2), (2, -1) }
E.  { (1, −2), (11, 2) }


5. What appears to be the maximum value of P = 5x + 6y for the feasible region in the graph?
A.  72
B.  74
C.  78
D.  80
E.  88


2x + 4y ≤ 12
3x - y < 2

6. Which ordered pair represents a solution to the above system of inequalities?
A.  (6, 4)
B.  (2, 6)
C.  (−3, 2)
D.  (−4, -14)
E.  (−33, 2)

7. Where does the graph of f (x) = (3x − 5)(x + 9) cross the x-axis?
A.  (5/3, 0) and ( -9, 0)
B.  (5/3, 0) and (-3, 0)
C.  (-5/3, 0) and ( 9, 0)
D.  (-5/3, 0) and ( -45, 0)
E.  (5/3, 0) and ( 49, 0)

8. Line segment AB has endpoints A(2, -3) and B(-4, 6). What are the coordinates of the midpoint of AB?
A.  (-2, 3)
B.  (-1, 3/2)
C.  (-1, 3)
D.  (3, 4)
E.  (-2, 4)

9. What are the center and radius of a circle whose equation is (x – A)2 + (y – B)2 = C?
A.  center = (A, B); radius = C
B.  center = (-A, -B); radius = C
C.  center = (A, B); radius = √C
D.  center = (-A, -B); radius = √C
E.  none of them

10. What does x5 equal when x = -2?
A.  -32
B.  -10
C.  -1/32
D.  32
E.  39


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: