Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


I. angle measures
II. perimeter
III. area

1. If the figure is rotated, which of the following characteristics of the figure is preserved?
A.  I and II
B.  II and III
C.  I and III
D.  II
E.  I, II, and III

2. Which of these nets would form a cube when folded?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

3. Which of the following is an infinite set?
A.  integers between -5 and 10
B.  whole numbers between -5 and 10
C.  natural numbers between -5 and 10
D.  rational numbers between -5 and 10
E.  integers between 15 and 20


4. Points A, B, and C lie on circle O, as shown above. What is the measure of ∠BOC if the measure of arc BAC is 320°?
A.  80°
B.  160°
C.  320°
D.  360°
E.  40°

5. Which is the solution to the inequality 2x - 3 ≥ -4x + 2?
A.  x ≥ 0.5
B.  x ≤ 0.5
C.  x ≥ 5/6
D.  x ≤ 5/6
E.  x ≥ -0.5


6. In order to plan her budget, Jenny created a chart of her expenses for three months. After paying her bills and setting aside her savings, she spends what is left for entertainment and miscellaneous expenses. Which of the following is true?
A.  Jenny’s wages vary monthly
B.  Jenny has $100 each month to spend for entertainment
C.  Jenny’s gas expenses have been consistently decreasing
D.  Jenny’s car payment is over 50% of her wages
E.  Jenny’s food paymemnt is $100.

7. Lee wants to make a sandwich. He has 5 types of meat, 3 types of cheese and 2 types of sandwich spreads. If Lee chooses 1 meat, 1 cheese, and 1 sandwich spread, how many different combinations are possible for his sandwich?
A.  10
B.  13
C.  30
D.  33
E.  45


8. The right square pyramid represented above has a base edge of 6 inches and a height of 5 inches. What is the volume in cubic inches of the pyramid?
A.  60
B.  90
C.  120
D.  180
E.  110

9. Sean is selecting an outfit from among 2 pairs of pants, 4 shirts, and 3 pairs of shoes. How many different outfits consisting of 1 pair of pants, 1 shirt, and 1 pair of shoes are possible?
A.  9
B.  12
C.  24
D.  36
E.  45

10. Which set contains an irrational number?
A.  {2300, 0.48, 13/1
B.  {18, 0.1, 12/5
C.  {0.333..., √4, 10}
D.  {12, 0.4545, 3/3
E.  3/8, 4, √52


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: